The Official Site of Children of Our Lady of the Miraculous Medal

Batas ng Foster Parent at Tithes


under construction

“‘Ano ang dapat naming gawin upang makapanumbalik sa iyo?’ Ang tanong ko nama’y matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? Hindi ngunit dinadaya ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikapu at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako’y dinadaya ng buong bansa. Ibigay ninyong buung-buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangangailangan ng aking templo. Subukin ninyong gawin ito, kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko na padadalhan ng salot ang inyong lupain kaya’t mamumunga nang sagana ang inyong mga ubasan. Sa gayon sasabihin ng lahat ng bansa na kayo’y mapalad sapagkat napakainam tirahan ng lupain ninyo.'”

Malakias 3: 7-12

Ano ang Foster Parent?

Ang Foster Parent ay isang buwanang obligasyon ng mga Katuwang o Auxiliaries at Apo na walang hanapbuhay. Ang halagang nalilikom mula sa Foster Parent ay ginagamit sa mga gawain ng ating Inang Simbahan at para din sa mga pangangailangan ng ating Pambansang Dambana ng Ina Poon Bato.

  • Kung ito ay buwanan, nangangahulugan na 12 ulit dapat tayo naghahandog ng sobre ng Foster Parent sa Pambansang Dambana ng Ina Poon Bato. Ito ay para sa 12 buwan sa isang taon;
  • Kung ito ay isang obligasyon, nangangahulugan na ito ay tungkulin na hindi matatakasan o dapat iwasan;
  • Kung ito ay para sa mga Katuwang o Auxiliaries, nangangahulugan na ito ay para sa lahat ng luklukan ng angelito, angelita, hija de Maria, serafin at querubin: saan mang toka, distrito, grupo o pangkat ka kabilang, anuman ang kalagayan mo sa buhay;
  • Kung ito ay para sa mga walang hanapbuhay, nangangahulugan na ito ay para sa mga estudyante rin o kahit hindi nag-aaral basta kasapi ng Apostolic Catholic Church;
  • Kung ito ay para sa mga gawain at pangangailangan ng ating Inang Simbahan lalo at higit ng Pambansang Dambana ng Ina Poon Bato o National Shrine of Ina Poon Bato, nangangahulugan na ito ay talagang dapat pagsumikapang matugunan sapagkat mahal natin ang Apostolic Catholic Church lalo at higit ang pamana ng Banal na Luklukan sa atin, ang Pambansang Dambana ng Ina Poon Bato.

Ano ang Batas ng Mahal na Ingkong hinggil sa Foster Parent?

Ayon sa Mensahe ng Mahal na Ingkong na sinasampalatayanan natin na Diyos Espiritu Santo:

  • Ang sobre ng lahat ng angelito, angelita, hija de Maria, serafin at querubin na may edad na 14 taong gulang at mas bata, isandaang piso ang lalamanin. Sa bilang Hindu-Arabic (Hindu Arabic Numeral) ay Php 100.00 buwan-buwan.
  • Samantala, ang sobre ng lahat ng angelito, angelita, hija de Maria, serafin at querubin na may edad na 15 taong gulang at mas matanda, dalawang daang piso ang lalamanin. Sa bilang Hindu-Arabic (Hindu Arabic Numeral) ay Php 200.00 buwan-buwan.

Tuusin natin:

Sa ganitong batas o panukala ng Mahal na Ingkong, ang Diyos Espiritu Santo:

  • Kung ikaw ay angelito, angelita, hija de Maria, serafin at querubin na may edad na 14 taong gulang at mas bata na inaasahang magbigay ng Php 100.00 buwan-buwan, kinakailangang sa isang araw ikaw ay magtipid at mag-ipon ng  tatlong piso at tatlumpung sentimo. Sa bilang Hindu-Arabic (Hindu Arabic Numeral) ay Php 3.33 araw-araw.

Sa Mathematics:

(Filipino) Php 100.00 hatiin mo sa 30 araw na mayroon sa isang buwan ay katumbas ng Php 3.33 araw-araw

(English) Php 100.00 divided by 30 days in a month is equivalent to Php 3.33 a day

  • Kung ikaw ay angelito, angelita, hija de Maria, serafin at querubin na may edad na 15 taong gulang at mas matanda na inaasahang magbigay ng Php 200.00 buwan-buwan, kinakailangang sa isang araw ikay ay magtipid at mag-ipon ng anim na piso at animnapu’t anim na sentimo. Sa bilang Hindu-Arabic (Hindu Arabic Number) ay Php 6.66 araw-araw.

Sa Mathematics:

(Filipino) Php 200.00 hatiin mo sa 30 araw na mayroon sa isang buwan ay katumbas ng Php 6.66 araw-araw

(English) Php 200.00 divided by 30 days in a month is equivalent to Php 6.66 a day

Ano ang Ikapu o sa Ingles ay Tithe?

Ang Ikapu o Tithe ay isang buwanang obligasyon ng mga Katuwang o Auxiliaries at Apo na mayroong hanapbuhay. Ang halagang nalilikom mula sa Foster Parent ay ginagamit sa mga gawain ng ating Inang Simbahan at para din sa mga pangangailangan ng ating Pambansang Dambana ng Ina Poon Bato.

Ang Ikapu o Tithe na tinutukoy dito ay ang 10% ng iyong kabuuang kita sa loob ng isang buwan.

Paano tuusin kung magkano ang ikapu o tithe ng iyong kita?

Narito ang halimbawa ng isang Company Payslip ng isang Call Center Agent na sumusweldo tuwing ika-5 at ika-20 ng buwan:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s