The Official Site of Children of Our Lady of the Miraculous Medal

Ang Sagisag


KAHULUGAN NG MGA ELEMENTO SA BAGONG SAGISAG:

Punung-puno ng mga makahulugang elemento ang 2009 Edisyon ng COLMM o Milagrosan Logo. Narito ang mga kahulugan ng 12 elemento ng Sagisag:

 • Ang Puting Kalapati

Ang puting Kalapati ay kumakatawan sa Espiritu Santo na ating sinasampalatayan na nagpatawag sa pinaka-abang pangalan na Ingkong (Mahal na Ingkong).

 • Ang Sinag na nagmumula sa Puting Kalapati

Ang mga sinag na nagmumula sa puting kalapati ay sumisimbulo sa kaliwanagan ng kaisipan at mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos Espiritu Santo, ang Mahal na Ingkong, sa buong sanlibutan, lalo at higit sa mga Anak ng Mahal na Ina ng Medalya Milagrosa.

 • Ang Globo (Mundo)

Ang Globo (Mundo) ay sumasagisag sa sangkatauhan.

 • Ang Aura at ang Labingdalawang Bituin ng Mahal na Birhen

Makikitang ang binalot ng Aura o sinag sa ulunan ng Mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa ang Globo maging ang mga sinag na nagmumula sa puting Kalapati (sagisag ng biyayang nagmumula sa Diyos Espiritu Santo, ang Mahal na Ingkong). Ipinahihiwatig nito ang matibay na pananampalataya ng mga Anak ng Mahal na Ina ng Medalya Milagrosa na si Santa Maria ay ang tagapamagitan ng lahat ng biyayang makalangit (mediatrix of all graces). Sumasa-kaniya ang Diyos maging ang mga biyayang makalangit na nagbubuhat sa Diyos.

Ang 12 bituin ay kumakatawan sa 12 Apostol ng Panginoong Hesukristo: si San Juan Ebanghelista, San Pedro, San Andres, San Santiagong Dakila, San Santiagong Mababa, San Felipe, San Bartolome, San Mateo Ebanghelista, San Tomas, San Hudas Tadeo, San Simon at San Matias. Ang 12 Apostol ang kinikilalang mga unang pari ng Simbahan.

 • Ang Dalawang mapagkalingang kamay

Ang dalawang kamay na makikitang yumayakap sa Globo (Mundo) na sagisag ng sangkatauhan ay ang mga kamay ng Mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa na hindi lamang handang magkaloob ng mga biyayang makalangit bagkus magdulot ng maka-Inang paglingap, maka-Inang pagmamahal at maka-Inang pagtatanggol sa mga makasalanan man o hindi.

 • Ang Medalya Milagrosa

Ang Medalya Milagrosa ay lagda ng Mahal na Birhen sa Kanyang pangako sa buong sangkatauhan na Kanyang ipinabatid sa lahat sa pamamagitan ng Kanyang tapat na lingkod at nobisyada ng Daughters of Charity na si Santa Catalina Labouré (St. Catherine Labouré). Ipinangako ng Mahal na Ina na ang sinumang magsusuot ng Medalya Milagrosa ay hindi kailanman daranas ng pasakit at parusa ng impiyerno.

Ang pagkakaroon ng larawan ng Medalya Milagrosa sa COLMM o Milagrosan Logo ay nagpapabatid ng dalawang tungkulin ng bawat tinatakan na kabilang sa Diyosesis ng Mahal na Ina ng Medalya Milagrosa, apo man o katuwang (auxiliary):

   1. Ipagpatuloy ang sinimulan ni Santa Catalina Labouré noong 1830 na ipakilala ang Medalya Milagrosa at ipagbigay alam ang kahulugan ng mga elemento na nakapaloob sa Medalya Milagrosa sa lahat ng tao saan mang sulok ng mundo nang sa huli ay lahat ay sumampalataya at tumawag sa banal at matamis na pangalan ni Santa Maria, ang masunuring anak ng Diyos Ama, ulirang Ina ng Diyos Anak at mapagmahal na Esposa ng Diyos Espiritu Santo;
   2. At aktibong makiisa sa mga gawain ng Apostolada dela Medalla Milagrosa.
 • Ang Santo Rosaryo

Makikita din sa sagisag ang larawan ng Banal na Rosaryo ng ating Mahal na Ina upang magsilbing paalala sa lahat ng luklukan ng anghel at mga banal na tumupad sa panawagan ng Mahal na Ina na magnilay sa at magdasal ng 15 Misteryo ng Kanyang Banal na Rosaryo araw-araw sa ikapagbabalik-loob ng mga makasalanan at sa ikaliligtas ng mga kaluluwa sa Purgatoryo.

 • Ang Pares ng mga Pakpak ng Anghel

Ang pares ng mga pakpak ng anghel ay kumakatawan sa pagmamahal at pagtatanggol sa atin ng mga tatak nating banal na anghel ng kalangitan mula sa lahat ng uri ng panganib at kasamaan. Ang pagmamahal at pagtatanggol na ito ay walang sawang ipinagkakaloob sa atin ng ating mga banal na anghel bilang kanilang mga luklukan sa kabila ng ating pagiging masuwayin at mga pagkukulang.

Ang pares ng mga pakpak ng anghel din ay paalala sa lahat ng mga luklukan ng mga anghel sa tungkuling makiisa sa gawaing pagliligtas at pagtatanggol ng Mahal na Birhen sa sangkatauhan laban sa mga pinuno ng kasamaan.

 • Ang Limang Rosas

Ang 5 Rosas ay simbulo ng kabanguhan ni Santa Maria, siya na pinakamayumi, pinakamaganda at pinakabanal sa halamanan ng Diyos Ama sa kalangitan. Ang rosas na walang anumang kulay (unang rosas mula sa kaliwa ng mambabasa) ay tanda ng pagiging walang-malay sa kahalayan ni Santa Maria; ang pulang rosas naman ay tanda ng katapangan ni Santa Maria na Kanyang naipamalas sa pamamagitan ng pagtalima sa mahiwagang balak ng Diyos Ama upang iligtas ang sangkatauhan; ang gintong rosas ay tanda ng hindi mapagdududahang kabanalan ni Santa Maria, ang rosas na rosas ay tanda ng kabanguhan ni Santa Maria at ang puting rosas ay tanda ng kalinisan at kawalang-kapintasan ni Santa Maria.

 • Ang Asul at Rosas na Kulay

Ang kulay na asul at rosas bilang background ng ating Sagisag ay pagkakakilanlan ng ating samahan na ating hinango mula sa mga kulay ng damit ng ating Mahal an Birhen ng Medalya Milagrosa na madalas ay kulay asul at rosas.

 • Mga Anak ng Mahal na Ina ng Medalya Milagrosa

Ang salin sa Ingles na Children of Our Lady of the Miraculous Medal (COLMM) ay mula kay Querubin Ronald Allan Obregon Licup, dating Auxiliary Toka Chairman (ngayon ay Kag. Padre †Jhudiel, OMHS at luklukan ni Arcanghel San Jhudiel). Ang COLMM ay tumutukoy nang di-pormal sa pangkat ng mga katuwang (auxiliaries) sa Diyosesis ng Mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa hanggang taong 2007 nang ito’y pagtibayin ng Obispo †Redentor Romeo Clerigo, D.D., OMHS (noo’y Obispo ng Diyosesis) bilang isang opisyal na pangalan ng mga katuwang at dating katuwang na naka-senso (censured) sa Diyosesis ng Mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa.

Ang paggamit ng salin sa Filipino ng pangalan ng samahan na Mga Anak ng Mahal na Ina ng Medalya Milagrosa ay ipinakilala ng mga Executive Officers noong 2008-2009.

Ang pagsasalin sa Filipino ng Ingles na pangalan ng samahan ay pinangunahan ni Querubin John Albert Dupaya Gurtiza. Kinailangang isalin sa Filipino ang pangalan upang higit na maunawaan kahit pa ng batang kasapi ang kahulugan ng pangalan ng samahan. Ito din ay upang ipahayag ang pagkamakabayan ng samahan sa pamamagitan ng pagtangkilik sa paggamit ng wikang pambansa, ang Filipino.

Sa ngayon, sa mga publikasyon (publications), pormularyo (forms) at sulat (correspondences) ng samahan mababasa ang Mga Anak ng Mahal na Ina ng Medalya Milagrosa kasama ang salin sa Ingles na Children of Our Lady of the Miraculous Medal.

 • Ang MMVII

Ang Roman Numeral na MMVII ay binabasang dalawang libo at pito at isinusulat gamit ang Hindu-Arabic Numeral bilang 2007. Ito ay nagpapaalala ng taon kung kailan kinilala ang samahan bilang opisyal na samahan ng mga katuwang sa Diyosesis ng Mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa.

Para sa kaalaman ng lahat, ang samahan ay naisapormal noong ika-11 ng Pebrero, 2007, Kapistahan ng Pagpapakita ng Mahal na Birhen kay Santa Bernadita Soubirous (St. Bernadette Soubirous) sa Lourdes, Pransiya.

HISTORY:

THE EVOLUTION

The Historic Evolution of Milagrosan Logo (From Draft to Official)

The Historic Evolution of Milagrosan Logo (From Draft to Official)

DOWNLOAD:

To download the 2009 Children of Our Lady of the Miraculous Medal Logo, please see our download sidebar located at the right  side of this page. Just be responsible enough in using our logo. Thank you.

Advertisements

One response

 1. nasaan yung ibang mga pictures ng logo? yung nasa coupon bond pa

  July 19, 2009 at 12:47 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s