The Official Site of Children of Our Lady of the Miraculous Medal

Ang mga Patron


under construction

SAN JUAN EBANGHELISTA

 • Sa Ingles ay St. John the Evangelist
 • Kapanganakan :
 • Kamatayan :
 • Kapistahan : Disyembre 27

Si San Juan Ebanghelista ang tinaguriang alagad na mahal ni Hesus ay uliran sa pagmamahal sa puso ni Hesus. Siya ang humilig sa Pusong iyon, naging tapat sa Kanya hanggang sa makitang iyon ay tinarakan ng sibat sa kamatayan. Pagkatapos siya ay inaaring huwaran sa pamimintuho sa kalinis-linisang Puso ni Santa Maria. Malinis na sing-busilak ng isang anghel, ginampanan niya ang tungkulin ni Hesus sa Ina nitong si Santa Maria at pinaglingkuran ng buong pag-ibig hanggang sa kamatayan.

Ang ikatlo sa pitong huling wika ng Panginoon sa Krus ay naglalaman ng higit pa sa tagubilin ng isang Anak sa Kanyang Ina. Sa katauhan ni San Juan ay ipinagkatiwala ni Hesus kay Santa Maria ang sangkatauhan, at higit sa lahat, yaong mga makikiisa sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa gayong paraan, ipinahayag na si Santa Maria ay Ina ng lahat ng tao–ng maraming magkakapatid na ang panganay ay si Kristo Hesus. Si San Juan ay kinatawan ng lahat ng bagong anak, siya ang unang tumanggap ng pamana, isang huwaran ng mga susunod sa kanya kung kaya siya ay naging marapat na ihanay bilang isa sa mga patron ng COLMM.

Mahal niya ang Santa Iglesia at ang bawat kaluluwang nasa loob nito, at iginugol ang buo niyang kakayahan sa paglilingkod sa Santa Iglesia. Bilang apostol ng Panginoong Hesukristo, ebanghelista ng Mabuting Balita, kompesor ng pananampalatayang Kristiyano, siya ay naging mapalad ding maihanay bilang isang martir.

Siya ang pari ng Mahal na Birhen: kaya siya ang tanging patron o pintakasi ng mga paring ang mithiin ay maging isang buhay na larawan ni Santa Maria.

  • Juan 19: 25-27

Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina, at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi “Babae, narito ang iyong Anak! at sinabi sa alagad, “Narito ang iyong ina!” Mula noon, siya’y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay.

SAN JUAN BAUTISTA

 • Sa Ingles ay St. John the Baptist
 • Kapanganakan : Hunyo 24
 • Kamatayan : Agosto 29

Siya ang huwaran ng lahat ng mga Katuwang, alalaong baga, ang tagapanguna o tagahawi ng landas ng Panginoon, upang ihanda ang Kanyang daraanan at tuwirin ang Kanyang mga landasin. Siya ang uliran ng di-magagaping lakas at pamimintuho sa kapakanan ng Diyos, lagi siyang handang mamatay at sa katunayan ay namatay nga alang-alang sa Kanya.

Sinabi ni San Ambrocio na ang tanging layunin ng Mahal na Birheng Maria sa Kanyang pagtirang maluwat kay Santa Elisabet ay upang italaga at gawing dakilang propeta si San Juan Bautista. Ang pangyayaring iyon ay ipinagdiriwang sa Catena Legionis, isa sa mga pangunahing panalangin na dapat dasalin ng bawat Katuwang araw-araw.

Sa pagdalaw ni Santa Maria kay Santa Elisabet ay makikita na siya ay gumanap ng Kanyang tungkulin bilang Tagapamagitan ng mga biyaya at si San Juan Bautista ang unang tumanggap ng Kanyang biyaya. Kaya sa simula pa lamang si San Juan Bautista ay natanghal nang tanging pintakasi ng bawat katuwang at ng lahat ng mga gawain ng katuwang na ang layunin ay makiisa sa Mahal na Birhen sa Kanyang gawaing mamagitan.

Si San Juan Bautista, bilang bahaging lubhang kailangan sa misyon ng ating Panginoon ay dapat lumahok sa alinmang kapisanan na naghahangad na ipagpatuloy ang nasabing misyon at isa na rito ang ating samahan. Hanggang ngayon ipinagpapatuloy pa rin ng tagapanguna ang kanyang gawain na lubhang kailangan. Kung siya ay hindi makikiisa upang ipakilala ang Panginoong Hesus at si Santa Maria malamang ang mga ito ay hindi makikilala. Dapat ngang kilalanin ng mga Katuwang ang tanging tungkulin ni San Juan Bautista, at sa kanilang pananalig sa kanya, ay bigyan siya ng daan na ipagpatuloy ang kanyang gawain–ipakilala at hawiin ang landas para sa Panginoong Hesukristo.

  • Kung si Hesus ay siyang dapat dumating sa tuwina, si San Juan Bautista ang nagpapauna at nagpapakilala sa Kanya; sapagkat ang Pagkakatawang-tao ni Hesukristo ay umiiral pa rin, sa pamamagitan ng Katawang Mistiko.

Sa mga panalangin, ang tumpak na lugar ng pagtawag kay San Juan Bautista ay sa huling panalangin pagkatapos sambitin ang mga anghel. Sa panalanging ito, nakalarawan ang mga Katuwang sa anyong lumalaban, sa pangunguna ng Espiritu Santo, ang Mahal na Ingkong, bilang Apoy sa pamamagitan ng Mahal na Birheng Maria.

Ginugunita ng Santa Iglesiya ang pista ng kapanganakan at kamatayan ni San Juan Bautista, na nagpapatunay na siya ay isa sa mga talagang itinatangi sa lahat ng mga Banal.

SANTA CATALINA LABOURÉ

 • Sa Ingles ay St. Catherine Labouré
 • Kapanganakan : Mayo 2, 1806
 • Kamatayan : December 31, 1876
 • Kapistahan : Nobyembre 28

Advertisements

2 responses

 1. WE LOVE YOU MRS. NINETH VILORIA……..

  August 2, 2010 at 8:22 pm

 2. i love st . john the evangelist because its my section when i was in grade six and my adviser is mrs. nineth viloria she is “mabait”…… thank you mrs. viloria…..

  August 2, 2010 at 8:19 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s