The Official Site of Children of Our Lady of the Miraculous Medal

Panalangin Bago at Matapos Kumain


PANALANGIN BAGO KUMAIN

Ave Maria purissima, sin pecado con su vida! (3 ulit)

Sa pangalan ng Diyos  †Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen

Basbasan Mo kami Panginoon at itong mga kaloob Mo na ngayo’y aming tatanggapin buhat sa Iyong walang hanggang kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen

Ama namin na nasa langit, sambahin ang pangalan Mo. Mapasa-amin nawa ang kaharian Mo, sundin ang loob Mo, dito sa lupa kapara ng sa langit.

Bigyan Mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin Mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag Mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya Mo po kami sa lahat ng masama. Amen

Ave Maria purissima, sin pecado con su vida! (3 ulit)

Sa pangalan ng Diyos †Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen

PANALANGIN MATAPOS KUMAIN

Ave Maria purissima, sin pecado con su vida! (3 ulit)

Sa pangalan ng Diyos  †Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen

Pinasasalamatan Ka namin, Panginoon, sa lahat ng biyayang aming tinanggap buhat sa Iyong walang hanggang kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen

Aba Ginoong Maria, punung-puno Ka po ng grasiya, ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo! Bukod Ka pong pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala po naman ang Iyong Anak na si Hesus.

Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin Mo po kaming makasalanan ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen

Ave Maria purissima, sin pecado con su vida! (3 ulit)

Sa pangalan ng Diyos †Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s